Polderbelastingen

Polderbelastingen behoren tot de categorie van de directe belastingen en worden geheven op alle percelen binnen de gebiedsomschrijving van de Polder van het Vliet en Zielbeek . De aanslagvoet wordt vastgesteld per oppervlakte-eenheid (in de praktijk is dit per hectare).

In overeenstemming met art. 68 van de Wet van 3 juni 1957 betreffende de Polders wordt elk jaar door de Algemene Vergadering een belastingkohier vastgesteld. Nadat de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen de belastingsrol uitvoerbaar heeft verklaard, bekomt het bestuur een wettelijke schuldvordering tegenover alle personen die in het kohier zijn ingeschreven.


De Ontvanger-griffier is er dan toe gehouden de polderbelastingen te innen. Voor de invordering en vervolging heeft hij dezelfde voorrechten als de voor de inning van de belastingen ten behoeve van de Staat.


Kohier Dienstjaar 2022

Gewone polderbelastingen:

Het kohier gewone polderbelastingen van het dienstjaar 2023 werd door de Algemene Vergadering goedgekeurd op basis van een aanslagvoet van 16,00/ha met een minimum belasting van 8,00 euro.

Gegevens wet op de privacy

Wij, polder Vliet en Zielbeek gebruiken uw persoonsgegevens om polderbelastingen te heffen, om de legger der erven op te maken, om werken uit te voeren binnen de polder en in het kader van alle andere wettelijke bevoegdheden die terug te vinden zijn in de Wet van 5 juli 1956 betreffende de Wateringen/de Wet van 3 juni 1957 betreffende de Polders. Wij verkrijgen uw persoonsgegevens van De Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie (het kadaster) en in voorkomend geval van het Rijksregister. Wij verwerken van u (en alle personen die een belang hebben bij het betreffende perceel) de volgende persoonsgegevens: naam, contactgegevens, geboortedatum, rijksregisternummer en houderschap van een zakelijk recht. Bij het uitvoeren van onze wettelijke bevoegdheid kunnen bepaalde van deze persoonsgegevens in bepaalde gevallen doorgegeven worden aan: een drukker, aannemers en studiebureaus (in het kader van onderhoud of werken aan de waterlopen), een externe partner voor het heffen van belastingen en overheidsinstanties (bv. de Provincie). We geven uw persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. We doen dat mogelijk wel als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving. Uw persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan noodzakelijk is voor de uitoefening van onze wettelijke bevoegdheden. U heeft het recht op inzage, rectificatie en wissing van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking. Ook heeft u het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens en om tegen de verwerking bezwaar te maken. Deze rechten zijn niet absoluut, aangezien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is in het licht van onze wettelijke bevoegdheden. U heeft het recht klacht in te dienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie via contact@toezichtcommissie.be (meer info: https://overheid.vlaanderen.be/klachtenprocedure)/ Als u vragen hebt over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met de polder Vliet en Zielbeek via emailadres: poldervliet.en.zielbeek@edpnet.be of met de functionaris voor gegevensbescherming via dpo@vvpw.be.