Polderbelastingen

Polderbelastingen behoren tot de categorie van de directe belastingen en worden geheven op alle percelen binnen de gebiedsomschrijving van de Polder van het Vliet en Zielbeek . De aanslagvoet wordt vastgesteld per oppervlakte-eenheid (in de praktijk is dit per hectare).

In overeenstemming met art. 68 van de Wet van 3 juni 1957 betreffende de Polders wordt elk jaar door de Algemene Vergadering een belastingkohier vastgesteld. Nadat de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen de belastingsrol uitvoerbaar heeft verklaard, bekomt het bestuur een wettelijke schuldvordering tegenover alle personen die in het kohier zijn ingeschreven.

De Ontvanger-griffier is er dan toe gehouden de polderbelastingen te innen. Voor de invordering en vervolging heeft hij dezelfde voorrechten als de voor de inning van de belastingen ten behoeve van de Staat.

Kohier Dienstjaar 2017

Gewone polderbelastingen:

Het kohier gewone polderbelastingen van het dienstjaar 2017 werd door de Algemene Vergadering goedgekeurd op basis van een aanslagvoet van 14,00/ha met een minimum belasting van 7,00 euro.

Buitengewone polderbelastingen

Voor het uitvoeren van buitengewone werken voorziet de polderwet in het heffen van buitengewone polderbelastingen, Voor het dienstjaar 2017 worden er geen buitengewone belastingen voorzien.